PaxsonKDZ LB MarshaMello 1*M 

Marsha 2020
Marsha 2020
Marsha 2020
Marsha 2020

aka Marsha

4/1/18

Pedigree Link D1930246

Sire: PAXSONKDZ TS LIGHTNING BOLT ++V 83

Dam: POPPY PATCH HB SALLY SWING VEEE 90

DAM

Poppy Patch HB Sally Swing (VEEE90)

Sally Swing
Sally Swing

Photos courtesy of Paxon KDZ